Zezwolenie na pobyt

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekwiwalenty

residence permitpovolení k pobytuAufenthaltstitelpermesso di soggiorno

Terminy powiązane

 • (wydawane jest) uchodźcom, członkom rodziny beneficjentów statusu uchodźcy
 • (następuje po udzieleniu) ochrony międzynarodowej
 • (jest rodzajem ochrony przed) odesłaniem, deportacją
 • (udzielane jest, jeśli nie zagraża to) bezpieczeństwu narodowemu, porządkowi publicznemu
 • (nie jest tożsame z/ze) prawem stałego pobytu, zgodą na pobyt ze względów humanitarnych, zgodą na pobyt tolerowany
 • (umożliwia) legalny pobyt
 • (zapewnia) prawo do edukacji, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do pracy, prawo do zakwaterowania
 • (dokumentem potwierdzającym uzyskanie jest) karta pobytu

Definicja

"zezwolenie na pobyt" oznacza zezwolenie lub upoważnienie wydane przez organy państwa członkowskiego w formie przewidzianej prawem tego państwa i pozwalające obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi na przebywanie na jego terytorium;

Źródło: https://eur-lex.europa.eu

Informacje encyklopedyczne

Państwa członkowskie mogą cofnąć zezwolenie na pobyt , pozbawić tego zezwolenia, odmówić przedłużenia jego ważności lub odmówić jego przyznania uchodźcy, do którego ma zastosowanie ust. 2 [o odsyłaniu uchodźców].

Źródło: https://eur-lex.europa.eu

Tak szybko jak to możliwe po udzieleniu ochrony międzynarodowej państwa członkowskie wydają beneficjentom statusu uchodźcy zezwolenie na pobyt, które bez uszczerbku dla art. 21 ust. 3 [o pozbawieniu uchodźcom zezwolenia na pobyt] musi być ważne przez co najmniej trzy lata i być odnawialne, o ile nie sprzeciwiają się temu ważne względy bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego.

Źródło: https://eur-lex.europa.eu

Bez uszczerbku dla art. 23 ust. 1 [o zapewnieniu przez państwa członkowskie możliwości utrzymania jedności rodziny], zezwolenia na pobyt, które mają być wydane członkom rodziny beneficjentów statusu uchodźcy, mogą być ważne przez okres krótszy niż trzy lata i być odnawialne.

Źródło: https://eur-lex.europa.eu

Tak szybko jak to możliwe po udzieleniu ochrony międzynarodowej państwa członkowskie wydają beneficjentom pomocy uzupełniającej i członkom ich rodziny zezwolenie na pobyt , które musi być ważne przez co najmniej rok i w odniesieniu do którego istnieje możliwość przedłużenia na co najmniej dwa lata, o ile nie sprzeciwiają się temu ważne względy bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego.

Źródło: https://eur-lex.europa.eu

To prawo do pozostawania [w państwie członkowskim do czasu rozpatrzenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej] nie oznacza uprawnienia do otrzymania zezwolenia na pobyt.

Źródło: https://eur-lex.europa.eu

Zgodnie z ustawą po upływie 9 miesięcy uchodźcy, których pobyt uznano za legalny, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat.

Źródło: https://wiadomosci.gazeta.pl

W przypadku gdy po zakończeniu ochrony czasowej powrót cudzoziemca do kraju pochodzenia lub na obszar, z którego przybył, jest niemożliwy ze względu na jego stan zdrowia, w szczególności gdy powodowałby konieczność przerwania leczenia szpitalnego, Szef Urzędu udziela cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy do czasu ustania okoliczności uniemożliwiających jego powrót do kraju pochodzenia lub na obszar, z którego przybył.

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl

Kolokacje

 • termin ważności zezwolenia na pobyt czasowy
 • wydać zezwolenie na pobyt
 • udzielić zezwolenia na pobyt
 • cofnąć, pozbawić, odmówić przedłużenia, odmówić przyznania zezwolenia na pobyt

Przykłady

W granicach określonych przez zobowiązania międzynarodowe państwa członkowskie mogą postanowić, że przyznanie świadczeń dotyczących dostępu do zatrudnienia, opieki społecznej, opieki zdrowotnej oraz dostępu do ułatwień integracyjnych wymaga uprzedniego wydania zezwolenia na pobyt.

Źródło: https://eur-lex.europa.eu

Terminy ważności ich wiz krajowych i zezwoleń na pobyt czasowy, które upłynęłyby w czasie wojny, zostaną jednak na jej mocy wydłużone do końca roku.

Źródło: https://www.pap.pl

Zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim, za obywatela polskiego uznaje się m.in. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Polski co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

Źródło: https://www.pap.pl