Status uchodźcy

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekwiwalenty

refugee statuspostavení uprchlíkaFlüchtlingsstatusstatus di rifugiato

Terminy powiązane

Definicja

"status uchodźcy" oznacza uznanie przez państwo członkowskie obywatela państwa trzeciego albo bezpaństwowca za uchodźcę

Źródło: www.eur-lex.europa.eu

STATUS UCHODŹCY to międzynarodowa forma ochrony udzielana osobom, które na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie mogą lub nie chcą korzystać z ochrony tego kraju. Status uchodźcy nadawany jest także małoletniemu dziecku cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonemu na tym terytorium.

W przeciwieństwie do azylu, status uchodźcy wynika z prawa na poziomie międzynarodowym (Konwencji z 1951 roku), a wniosek o nadanie tego statusu może być złożony wyłącznie na terytorium państwa przyjmującego (wnioskować o azyl można jeszcze przed przekroczeniem granicy państwa przyjmującego).

Źródło: www.oko.press

Informacje encyklopedyczne

O status uchodźcy trzeba się starać na granicy lub w kraju, w którym planuje się zostać.

Źródło: www.wysokieobcasy.pl

Decyzja o nadaniu cudzoziemcowi statusu uchodźcy albo udzieleniu ochrony uzupełniającej wygasa z mocy prawa z dniem nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego.

Źródło: www.sip.lex.pl

Jak najszybciej po nadaniu statusu uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej państwa członkowskie zapewniają beneficjentom ochrony międzynarodowej dostęp do informacji o prawach i obowiązkach wynikających z takiego statusu, w języku, który jest dla nich zrozumiały lub można racjonalnie przypuszczać, że jest on dla nich zrozumiały.

Źródło: www.eur-lex.europa.eu

Kolokacje

  • cofnąć, odebrać status uchodźcy
  • nadawać status uchodźcy
  • przyznawać status uchodźcy
  • uzyskać, dostać, otrzymać status uchodźcy
  • posiadać, mieć status uchodźcy
  • pozbawiać statusu uchodźcy
  • wystąpić, wnioskować, starać się, ubiegać się o status uchodźcy
  • status uchodźcy przysługuje

Przykłady

Choć rocznie w Polsce o status uchodźcy prosi sześć-siedem tysięcy osób, to spora ich część traktuje nasz kraj jako przystanek w dalszej podróży.

Źródło: www.gazeta.pl

Następnie ta osoba, zostając w Polsce na podstawie statusu uchodźcy musi się sama utrzymać, po prostu idzie do pracy i tak samo jak my płaci podatki.

Źródło: https://plus.polskatimes.pl

W przypadku gdy odmówiono przyznania zarówno statusu uchodźcy, jak i ochrony uzupełniającej, cudzoziemiec ma jeszcze szansę na pobyt humanitarny.

Źródło: nowyobywatel.pl