Konwencja genewska

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekwiwalenty

geneva Conventionženevská úmluvaGenfer Konventionenconvenzione di Ginevra

Terminy powiązane

Definicja

Konwencja genewska i protokół stanowią fundamenty międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących ochrony uchodźców.

Source: eur-lex.europa.eu

Informacje encyklopedyczne

Konwencja Genewska z 1951, której Polska jest stroną od 1991 r., stwierdza w art. 1, że [uchodźca] jest to "osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju".

Source: oko.press

Synonimy i warianty

 • Konwencja Genewska
 • Konwencja genewska dotycząca statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r. (pełna, oficjalna nazwa)

Kolokacje

 • postanowienia, przepisy konwencji genewskiej
 • stosowanie konwencji genewskiej
 • [termin] w rozumieniu konwencji genewskiej
 • [rozwiązanie] jest przewidziane w konwencji genewskiej
 • [działanie] jest sprzeczne z Konwencją Genewską
 • być stroną konwencji genewskiej
 • podpisać, ratyfikować konwencję genewską
 • zgodnie z konwencją genewską
 • konwencja genewska zakazuje [czegoś]

Przykłady

Rada Europejska na specjalnym posiedzeniu w Tampere w dniach 15 i 16 października 1999 r. uzgodniła podjęcie wysiłków na rzecz utworzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego, opartego na pełnym i integralnym stosowaniu Konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r.

Źródło: eur-lex.europa.eu

Eksperci nie mają wątpliwości, że ustawa wywózkowa narusza wprost postanowienia Konwencji Genewskiej i obowiązujące nas prawo międzynarodowe, a w szczególności zasadę "non-refoulement" obowiązującą w UE.

Source: oko.press

Uwagi

Istnieje szereg umów z zakresu prawa międzynarodowego i pomocy humanitarnej nazywanych konwencjami genewskimi. To hasło opisuje Konwencję genewską dotyczącą statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r.