Pobyt tolerowany

From Refugee Terminology
Jump to navigation Jump to search

Ekwiwalenty

no English entry — strpěníDuldungpermesso di soggiorno per protezione temporanea

Terminy powiązane

Definicja

Zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udziela się cudzoziemcowi, jeżeli zobowiązanie go do powrotu:

1) może nastąpić jedynie do państwa, w którym, w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.:

a) zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego lub

b) mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, lub

c) mógłby on być zmuszony do pracy, lub

d) mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej – w przypadku gdy zachodzą okoliczności do odmowy udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych (...)

*Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/

Informacje encyklopedyczne

(...) coraz częściej używa się instrumentów prawnych, które pozwalają na bardziej elastyczne podejście w stosunku do osób poszukujących ochrony międzynarodowej, jak również na wypełnienie obszarów niedoregulowanych w Konwencji. Należą do nich pobyt tolerowany (...) odnosi się [on] do sytuacji, w której osobom poszukującym ochrony odmówiono nadania statusu uchodźcy, a których ze względów humanitarnych nie można wydalić, co skutkuje specyficznym zawieszeniem sytuacji tej osoby – nie może ona również otrzymywać odpowiedniej pomocy. Nadanie statusu pobytu tolerowanego wypełnia tę lukę.

Źródło: https://library.fes.de/

Synonimy i warianty

  • zgoda na pobyt tolerowany

Kolokacje

  • uzyskać zgodę na pobyt tolerowany
  • udzielić zgody na pobyt tolerowany

Przykłady

W 2015 roku, 348 osób uzyskało status uchodźcy, 167 ochronę uzupełniającą a 122 – zgodę na pobyt tolerowany.

Źródło: https://library.fes.de/

Dane polskiego urzędu są jednak dla Ukraińców wyjątkowo niekorzystne: nie tylko nikt z uciekinierów z terenów ogarniętych konfliktem nie został uznany za osobę, której przysługują pełne prawa z racji prześladowania w ojczyźnie, niewiele jest ponadto zgód na tzw. pobyt tolerowany.

Źródło: https://natemat.pl

Ustawa z 2013 roku o cudzoziemcach przewiduje także formę zgody na pobyt tolerowany.

Źródło: https://oko.press